Reklamační podmínky a postup

Reklamace

Na zboží se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u prodávajícího.

Reklamační řízení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem pro ochranu spotřebitele. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamované zboží kupujícím je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který slouží zároveň jako záruční list. Dále je nutné přiložit průvodní dopis s popisem závady.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, doporučujeme zaslat doporučeně (za ztrátu zásilky žádným způsoben neručíme). K uplatnění záruky je nutné nejprve s krátkým popisem závady kontaktovat prodejce na info@ecigarka.cz pro další instrukce a případné řešení drobného problému ze strany spotřebitele kdy nefunkčnost je způsobena jen špatným postupem při používání a pro obnovení funkčnosti není nutné zboží odesílat k reklamaci.

Odpovědnost za vady zboží – záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

Záruční práva – při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, není-li u výrobku uvedeno jinak, pro všechny pevné části elektronické cigarety. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením nebo způsobeny živelnou pohromou. Pokud zboží neobsahuje záruční list, je pro potřeby záruky považována vydaná faktura prodávajícího.

Postup při reklamaci